carcrashstudies
Untitled # 7. 2009. Lightbox #2. 127×157 cm. Ed 1/1+1AP.

Car Crash Studies by Nicolai Howalt
Source: \ J